REGULAMIN SKLEPU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa warunki sprzedaży sprzętu oraz elementów składających się na instalację fotowoltaiczną, systemów fotowoltaicznych, konstrukcji montażowych oraz elementów przyłączeniowych za pośrednictwem platformy sprzedażowej – www.sklepgospodarkasolarna.pl
 2. Przedsiębiorcą prowadzącym platformę sprzedażową www.sklep-gospodarkasolarna.pl jest Gospodarka Solarna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 9, 48-250 Głogówek, NIP 8971799180, KRS 0000512308

II. DEFINICJE

Poniższe wyrazy zawarte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z platformy sprzedażowej.
 2. “Administrator” – właściciel platformy sprzedażowej – Gospodarka Solarna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 9, 48-250 Głogówek, NIP 8971799180, KRS 0000512308
 3. „Platforma ” - Platforma sprzedażowa - www.sklep-gospodarkasolarna.pl wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
 4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. „Kontrahent” – Przedsiębiorca lub Spółka którzy zarejestrowali się w Platformie oraz pozytywnie przeszli weryfikację przeprowadzoną przez Opiekuna handlowego pod kątem zakresu działalności Przedsiębiorcy lub Spółki. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca lub Spółka zarejestrowani w Polsce w CEIDG lub KRS.
 6. „Opiekun handlowy” – pracownik Gospodarka Solarna Sp. z o.o., zajmujący się m.in. wsparciem sprzedaży oraz nawiązywaniem kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami.
 7. „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie sprzedażowej www.sklep-gospodarkasolarna.pl Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.
 8. „Asortyment” - towary wymienione i opisane na Platformie sprzedażowej.
 9. „Oferta” – wybrany i skompletowany przez Kontrahenta asortyment, który chce kupić za pośrednictwem Platformy B2B.
 10. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie wybranej Oferty, składane poprzez przekazanie utworzonej Oferty do realizacji za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

 1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa.
 2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy jest możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online - dostępnego na stronie www.sklep-gospodarkasolarna.pl oraz po pozytywnym przejściu weryfikacji przeprowadzonej przez opiekuna handlowego pod kątem zakresu działalności Przedsiębiorcy. Rejestracja potencjalnego Kontrahenta oznacza akceptację i wyrażenie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, a także akceptację Regulaminu Platformy Sprzedażowej .
 3. W formularzu rejestracyjnym online należy podać następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby firmy (kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu, miasto), adres e-mail, NIP firmy, numer telefonu, zakres działalności oraz wskazać osobę do kontaktu.
 4. Po wypełnieniu przez Przedsiębiorcę formularza, Opiekun handlowy kontaktuje się z Przedsiębiorcą w celu dokonania weryfikacji firmy odnośnie podanego zakresu działalności. Po pomyślnej weryfikacji zostaje utworzone indywidualne Konto z indywidualnie nadanymi rabatami na asortyment Platformy.
 5. Po rejestracji Konta na platformie, Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od Administratora, która zawiera dane logowania: login i hasło.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny. Kontrahent o odmowie aktywowania konta zostaje poinformowany wiadomością przesłaną na podany przez siebie adres e-mail.
 7. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do składania Ofert jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Administratora szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 8. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz osób trzecich, którym udostępni hasło i login.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który zalega z płatnościami.
 10. W razie zaistnienia przesłanki o której mowa w pkt. 9, Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, wyłącznie po odnotowaniu przez Administratora wpłaty.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który:
  1. nie wykazuje aktywności na platformie;
  2. przekazał login i hasło podmiotowi nieuprawnionemu;
  3. naraził Administratora na powstanie szkody;
  Decyzję o zablokowaniu konta w imieniu Administratora podejmuje Opiekun handlowy.
 12. Decyzja o przywróceniu dostępu każdorazowo należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta warunków określonych w wskazanych punktach.

IV. ASORTYMENT

 1. Witryna Platformy przedstawia listę oferowanego Asortymentu wraz z jego cenami.
 2. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie PLN. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia. Ceny są widoczne dla Kontrahenta po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy.
 3. Oferowany do sprzedaży Asortyment oraz jego ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego Ofertą, która została przekazana do realizacji.
 5. Każde zamówienie każdorazowo wymaga akceptacji przez Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn oraz zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. W przypadku, gdy niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 9. Opisy oraz zdjęcia Asortymentu wymienionego na Platformie ma charakter jedynie poglądowy, który może się różnić od rzeczywistego wyglądu Asortymentu.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów wchodzących w skład Asortymentu były zgodne z rzeczywistością. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru wchodzącego w skład Asortymentu, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z Opiekunem handlowym bądź Administratorem w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

V. ZAMÓWIENIA

 1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.
 3. Kontrahent składa Zamówienie poprzez skierowanie do realizacji sporządzonej Oferty.
 4. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Administrator nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent w zakładce „Zamówienia” może na bieżąco weryfikować Status przesyłki: Przekazane do realizacji, Zaakceptowane przez opiekuna handlowego, Przekazane na magazyn, Gotowe do wysyłki/transportu/odbioru osobistego, Wysłane/odebrane osobiście, Anulowane. Status przesyłki jest automatycznie aktualizowany.
 6. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską, wybraną przez Administratora. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Zamówienia poprzez Kontrahenta.
 7. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że została zawarta między stronami odrębna umowa, która stanowi inaczej.
 8. Koszty dostaw kurierskich paletowych oraz drobnicowych obliczane są każdorazowo indywidualnie w zależności od wolumenu zamówienia oraz miejsca dostawy.
 9. Potwierdzeniem odbioru towaru w przypadku odbioru osobistego jest podpis osoby, która odbiera towar w imieniu Kontrahenta na dokumencie WZ lub dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 10. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.
 11. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkody lub ubytku, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 7 dni roboczych od momentu wystąpienia szkody do Administratora.
 12. W przypadku dostarczenia przez Administratora towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego ponosi Administrator. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa w zdaniu pierwszym, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności są realizowane w następujących formach:
  1. przedpłata w formie przelewu na podstawie faktury PRO Forma
  2. przedpłata za pośrednictwem płatności elektronicznej Cashbill
 2. Forma i warunki płatności są ustalane indywidualnie przez Opiekuna handlowego z Kontrahentem. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji Opiekuna handlowego.
 3. Administrator wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktury oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji oraz zamówienia.
 4. Faktura VAT jest wystawiana dopiero po opuszczeniu zamówionego towaru, który wchodzi w skład Asortymentu z magazynu Administratora.
 5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Administratora do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.
 6. W zakładce „Zamówienia” Kontrahent ma dostęp do wszystkich WZ i FV oraz ewentualnych korekt FV powiązanych z danym Zamówieniem.
 7. Kontrahent ma obowiązek pobierać wskazane dokumenty bezpośrednio z platformy sprzedażowej. Pobranie faktury jest równoznaczne z jej doręczeniem.
 8. Kontrahent, korzystając z platformy sprzedażowej, akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora faktur drogą elektroniczną (e-faktura) na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail.

VII. GWARANCJA

 1. Gwarancji na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne udziela producent.
 2. Długość okresów gwarancji, a także wytyczne dotyczące reklamacji towaru określają Warunki gwarancji producenta.
 3. Gwarancji na konstrukcję montażową udziela Administrator. Warunki gwarancji konstrukcję montażową zawarte są w Kartach Gwarancyjnych umieszczonych na platformie sprzedażowej. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego Regulaminu i dostępne są do pobrania w ramach platformy. Karty gwarancyjne dostępne są również w ramach wyceny.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Postępowanie reklamacyjne, a w szczególności czas i sposób rozpatrywania reklamacji, opisano w warunkach gwarancji zamieszczonych w poszczególnych Kartach gwarancyjnych danego asortymentu, umieszczonych na platformie sprzedażowej.


IX. ZWROT NOWEGO TOWARU

 1. Kontrahent może dokonać zwrotu nowego towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru dostarczonego przez Administratora jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Administratora, w którego imieniu działa Opiekun handlowy.
 2. Przed dokonaniem zwrotu towaru Kontrahent zobowiązany jest przesłać formularz zwrotu towaru za pośrednictwem platformy do Opiekuna handlowego.
 3. Opiekun handlowy może udzielić takiej zgody jeśli towar nie był używany, jest oryginalnie zapakowany, a jego zwrot nastąpił w terminie 14 dni od daty dostarczenia.
 4. W razie wyrażenia przez Administratora, w którego imieniu działa Opiekun handlowy zgody na dokonanie zwrotu towaru, Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kontrahenta.
 5. Administrator dokona kontroli zwróconego towaru i podejmie decyzję:
  1. o zwrocie Kontrahentowi wartości zwróconego towaru,
  2. o odmowie przyjęcia zwróconego towaru,
  3. o wymianie zwróconego towaru na inny.
 6. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa w pkt. 5 pkt. c, wartość zwrotu będzie równa cenie zakupionego towaru.

X. OCHRONA TAJEMNICY HANDLOWEJ

 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Administratora, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, Kontrahent jest zobowiązany poinformować Administratora o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
 3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.
 4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku, Administrator ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

 5. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: sklep@gospodarkasolarna.pl Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie www.sklep-gospodarkasolarna.pl.
 8. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Gospodarka Solarna Sp. z o.o. nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
 9. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, strony sporu będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Administratora.
 10. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy należy zgłaszać na adres mailowy: sklep@gospodarkasolarna.pl.